Kingo nedbrydning/nedrivning, demontering og skrotning, miljøsanering, jordrens og recycling

Kingo er Danmarks førende nedbrydnings- og skrotningsentreprenør med over 60 års erfaring i branchen. Kingos ledestjerne er at være Nordens synonym for miljørigtig nedbrydning udført med respekt for mennesker og den verden, vi lever i.

TOTALNEDBRYDNING
Kingo planlægger og gennemfører effektiv nedbrydning af bygninger og anlæg i hele landet. Kingo håndterer både små og store nedbrydningsopgaver, som spænder fra udhuse og skorstene til boligblokke, fabrikker, broer og vej- og havneanlæg. På landsplan udfører Kingo mere end 250 nedbrydningsopgaver årligt og håndterer mere end 250.000 tons byggematerialer.
Firmaet sikrer størst mulig genanvendelse. Det betyder som oftest sortering af nedbrydningsprodukterne på stedet.


NEDBRYDNING
- indvendig rydning
Kingo tilbyder specialiserede løsninger inden for indvendig rydning (som også kan kaldes delvis eller partiel nedbrydning).
Indvendig rydning omfatter bl.a. rydning af lette og tunge bygningsdele samt demontering af installationer og inventar i forbindelse med renoveringsopgaver.


MILJØSANERING
- miljøscreening og -sanering
Bygninger, der rives ned, indeholder ofte miljøfarlige stoffer som asbest, PCB, bly og andre sundhedsskadelige stoffer.

For at afdække omfanget af forurening med miljøfarlige stoffer, skal der udføres en miljøscreening inden nedrivningsarbejderne igangsættes. Det sikrer en fuld forsvarlig fjernelse og korrekt bortskaffelse af de miljøfarlige materialer. En screening inden igangsætning kan imidlertid ikke afdække alle farlige stoffer.

Derfor skal miljøsaneringen udføres af eksperter, som ud over at have de lovpligtige uddannelser også har kompetence til at identificere, hvor eventuelle skjulte miljøfarlige stoffer kan forekomme, samt hvordan de skal fjernes miljømæssigt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.


DEMONTERING OG SKROTNING:
Kingo har gennem tiden oparbejdet en betydelig mængde erfaringer fra demontering og skrotning af fabriks- og havneanlæg, kraftværker, siloer, stålskorstene, vindmøller m.m.

Summen af firmaets erfaringer, kombineret med kompetente og løsningsorienterede medarbejdere, betyder, at Kingo kan foreslå og gennemføre løsninger, som ellers ikke ville komme på tale. Løsninger, som sparer tid og penge for kunden.


RECYCLING:
Kingo i Silkeborg modtager stort set alle former for bygge- og anlægsaffald samt affald og restprodukter fra industrien med henblik på stor grad af genanvendelse.

Kingo sælger genanvendelsesmaterialer som knust asfalt, beton og tegl samt harpet muldjord. Firmaets knuste materialer er med godkendt varedeklaration. Dvs. at kunden kan være sikker på høj kvalitet og rene produkter.

Grundigt forarbejde og omhyggelig planlægning
Inden firmaet udfører en skrotningsopgave analyseres sagen for miljørisici og lokaliteten undersøges for miljøfarlige og sundhedsskadelige stoffer.

Er der f.eks. rester af olie, pcb, bly eller asbest, finder Kingo en forsvarlig og effektiv løsning til at fjerne stofferne og minimere miljøpåvirkningerne.


Jordrens:
På Kingos modtageplads i Silkeborg kan du aflevere og få behandlet alle typer forurenet jord. Kingo analyserer jorden og sørger for den videre behandling afhængig af forureningsgraden. Kingo modtager også jord, der ikke er taget prøver af. Firmaet analyserer jorden, og resultatet afgør, om jorden skal:

- Nyttiggøres som ren jord.
- Nyttiggøres i bl.a. støjvoldsprojekter for lettere forurenet jord.
- Renses ved biologisk jordrensning eller anden behandling.


Mekanisk rensning:
Kingo frasorterer fremmedlegemer ved mekanisk rensning.

Biologisk rensning:
Er jorden forurenet, kan den i langt de fleste tilfælde renses biologisk. Kingo har specialudviklet denne proces og anlagt en plads, som miljømæssigt fungerer optimalt.

Akutmodtagelse af jord:
Kingo modtager jord akut ved pludselig opstået forurening uden forudgående prøvetagning. Kingo modtager også lettere forurenet jord til nyttiggørelse i støjvolde med videre.