Brandsikring

Brandsikring af byggeri

Brandsikring er en lang række af tekniske foranstaltninger, som kan hæmme, standse eller forhindre brand i at opstå eller udvikle sig i en bygning.

Aktiv og passiv brandsikring

Brandsikring deles groft sagt op i to dele, nemlig aktiv og passiv.

Aktiv brandsikring udgøres af de elementer, der aktiveres, når branden opstår, såsom brandalarmer og sprinklersystemer.
Passiv brandsikring omfatter derimod brug af byggematerialer, der øger byggeriets iboende brandmodstandsevne uden brug af specielle aktiveringsmekanismer eller styresignaler. En effektiv passiv brandsikring udgør derfor grundlaget for en optimal sikring af byggeriet, så menneskeliv reddes, og materielle værdier ikke går tabt ved brand.

 

Forskellige typer brandtekniske installationer

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 definerer følgende typer brandtekniske installationer:

 • Automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg).
 • Automatiske vandsprinkleranlæg (AVS-anlæg).
 • Røgalarmanlæg.
 • Varslingsanlæg.
 • Brandventilation og røgudluftning.
 • Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg).
 • Flugtvejs- og panikbelysning.
 • Skilte og markeringer.
 • Slangevinder.
 • Brandmandselevatorer.
 • Brandklassifikation.

 

Produkter til brandsikring

Af produkter til brandsikring kan nævnes:
Brandbeskyttende lak, brandbeskyttende maling, brandbestandig mørtel, branddøre, brandgardiner, brandgips, brandhæmmende kabelmaling, brandisolering, brandjalousier, brandporte, brandpuder, brandsikker ventilation, brandsikre rørgennemføringer, brandsikre kabelgennemføringer, brandtætninger, fugemasser , installationsgennemføringer, kabelgennemføringer, keramiske måtter, keramiske tekstiler, rørmanchetter, rørgennemføringer, tætningsmasser m.m.

Materialemuligheder for brandsikring

Materialer til byggeriet skal i det store og hele have en europæisk brandklassifikation i henhold til Byggevaredirektivet for at kunne anvendes i Europa. Det gælder fx gulvbeklædning, nedhængte lofter, bygningsdele, møbler, tekstiler, materialer til tagdækning m.m.

 

Lovgivning om brandsikring af byggeri

Bygningsreglement BR15
Kap. 5.1 Generelt
Stk. 1: Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet.
Stk. 2: Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele bygningens levetid.

Kap. 5.3 Konstruktive forhold. Stk. 1: Byggevarer og bygningsdele skal udføres, så personer i eller ved bygningen kan bringe sig i sikkerhed på terræn i det fri eller et sikkert sted i bygningen, og så redningsberedskabet har mulighed for redning af personer og sikre acceptable forhold for dyr samt for slukningsarbejde.

 

Vejledningen (5.3, stk.1):
Bærende konstruktioner i traditionelt byggeri kan udføres med en brandmodstandsevne som beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Med hensyn til dimensionering af bærende konstruktioners bæreevne under brand henvises til Eurocodes, jf. kap. 4.2. Andre brandpåvirkninger kan anvendes, hvis de behandles som parametriske brande iht. DS/EN 1991-1-2 Brandlast med tilhørende DS/EN 1991-1-2 DK NA og brandbelastningen er dokumenteret.
Det nationale system for brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele erstattes i de kommende år løbende af det nye europæiske system. For hver gruppe af byggevarer vil der være en overgangsperiode, hvor både det hidtidige og det nye europæiske system kan anvendes. I denne periode vil de hidtidige og de nye europæiske prøvningsmetoder og klassifikationer eksistere side om side.

 

5.4 Brandtekniske installationer

Stk. 1: Brandtekniske installationer skal udføres, så de er pålidelige samt kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid.

Avanceret søgning