Varme og ventilation - Byggeprodukter for professionelle

Forskellige typer af varme og ventilation

Fjernvarme og centralvarme

Fjernvarme er betegnelsen for distribution af varme gennem rør til flere ejendomme med forskellige ejere.
I et centralvarmeanlæg derimod produceres varmen centralt ét sted i bygningen og fordeles videre til de rum, der skal opvarmes.


Solvarme
Et solvarmeanlæg udnytter solstrålingen til opvarmning via en solfanger. Forudsat, at bygningens orientering er optimal, kan et solvarmeanlæg med en solfanger omsætte op til 80 % af solindstrålingen til varme. Princippet er, at solens energi omsættes til varme, som så opvarmer en væske eller luften i solfangerens rør og kanaler og distribueres videre rundt i boligens varmefordelingsanlæg.

Jordvarme
Et jordvarmeanlæg udnytter den oplagrede solenergi i jordens øverste lag og omdanner denne til varme i boligen. Jordvarmeanlægget udgøres af en slange og en pumpe. Slangen er fyldt med en særlig frostvæske og graves ca. 1 m. ned i jorden. Her bliver væsken opvarmet af jordens varme og får dermed samme temperatur som jorden. Når væsken passerer pumpen, afgives varmen fra jorden som distribueres rundt i boligen. Væsken løber ud i jordslangerne igen, men nu med en temperatur på minus et par grader og klar til at optage varme fra jorden på ny.


Ventilationsanlæg
I de fleste større ventilationsanlæg til kontorer og erhverv sker der både udsugning og indblæsning og dette sker mekanisk. Et sådan system kaldes balanceret ventilation. Dette gør det muligt at styre luftindtaget, luftmængden, retningen og temperaturen og meget ofte også at genbruge varmen i den ”gamle” udsugede indeluft.

Ventilationsanlæg anvendes til at skabe ventilation i boligen, for at få et godt og sundt indeklima. Samtidig kan man også få varm luft ind i boligen, på en mere miljørigtig måde, da man benytter den "gamle" luft til at skabe varme i den "nye" luft.

Balanceret ventilation omfatter bl.a. opblandingsventilation (hvor den friske luft blandes med den eksisterende), fortrængningsventilation (hvor udeluften tages ind i gulvhøjde og ”fortrænger” den varmere indeluft opad) og procesventilation (hvor ventilationen etableres lige der, hvor en evt. forurening dannes).

 

Lovgivning omkring varme og ventilation

Varmeanlæg skal udføres efter DS 469, Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium. Se BR10 kapitel 7.2 Varme- og varmtvandsanlæg. Se også kapitel 8.2 Fordelingsanlæg til varme, køling og varmt brugsvand og kapitel 12.2 Varme-, varmtvands- og køleanlæg.

Alle fyrede varmeanlæg (ikke biobrændselsanlæg og luftvarmeanlæg) skal have foretaget et engangseftersyn af varmeanlægget, når kedlen er 15 år gammel.

Vejledning fra Videncenter for energibesparelser i bygninger

Avanceret søgning