Isolering - varmeisolering og lydisolering

Hold på varmen med isolering

Varmeisolering er den isolering, der ligger i en bygnings ydervægge, gulve og tag. Isoleringen har til formål at reducere bygningens varmetab. Med utilstrækkelig isolering kan der opstå problemer med træk og kuldenedfald og med overfladekondens.

Isoleringsmaterialer med forskellige lambdaværdier

De materialer, varmeisoleringen består af, kan fx være glasuld, stenuld eller produkter af skumplast og skumglas. Varmeisoleringsmaterialer har en varmeledningsevne, som kan omsættes til en værdi (lambda-værdien). Jo lavere værdien er, jo bedre isolerer materialet. Hvor materialer som mursten, beton og glas har lampda-værdier på omkring 0,5 og op, så ligger de fleste isoleringsmaterialer på under 0,1.

Lovgivning og regler om varmeisolering

I Bygningsreglement 2010 er der indført skærpede krav til isolering af nye bygninger. Varmetabet fra konstruktionerne skal minimeres, og man skal så vidt muligt undgå kuldebroer i de færdige konstruktioner. Se Bygningsreglement 2010 kapitel 7.2 Energirammer for bygninger, og 7.3 Ændret anvendelse af bygninger (herunder 7.3.2 Varmeisolering af bygningsdele), samt 7.6 om Mindste varmeisolering.
Se også 
By og Byg Anvisning 207: Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer. (2003). 
SBi-anvisning 214: Klimaskærmens lufttæthed. (2007.

 

Lydisolering

Lydisolering isolerer boligen fra udefra kommende støj eller fra støj mellem boligens rum og/eller etager. Lydisolering i boligen kan afhjælpe den lufttransmitterede lyd eller den lyd, der transmitters gennem vægge og gulve.  

  
Langt over en halv million boliger i Danmark er plaget af støj. Støj er meget generende for dem, der er ramt. Støj kan komme udefra, men der kan også opstå støjgener mellem boligens enkelte rum, hvis lydisoleringen mellem rummene er for dårlig.

 

Luftbåren lyd eller trinlyd

Lyd i boligen transmitteres enten gennem luften eller gennem vægge og gulve (trinlyd). Når det gælder den lufttransmitterede lyd er lydisoleringen ofte bedre jo tungere og tættere rumadskillelsen er. Hvis man vil øge lydisoleringen mellem boligens rum vil man derfor ofte sætte et ekstra lag plader op – en fortsatsvæg - der øger tætheden.

Lydisolering af trinlyd kan dæmpes med fx tæpper eller bløde underlag under selve gulvbelægningen. Lydisoleringsmaterialer kan være lavet af skum eller tynde, kompakte materialer, hvor den strukturlyddæmpende effekt opnås af materialernes høje vægt.

Lovgivning og regler om lydisolering

I Bygningsreglement 2010 kapitel 6.4: Akustisk indeklima kan man finde mere om reglerne for lyd og lydisolering i boliger.
Se også SBi-anvisning 237: Lydisolering mellem boliger - nybyggeri (2011)
SBi-anvisning 173: Bygningers lydisolering. Ældre bygninger (1992) 

Derudover kan man i DS 490: Lydklassifikation af boliger (Dansk Standard, 2007), finde grænseværdier for luftlydisolation mellem boliger og andre rum uden for boligen, trinlydniveau fra gulve, trapper og altaner uden for boligen, støj fra tekniske installationer samt støj i beboelsesrum fra trafik.

 

Isoleringsplader

Hvad er isoleringsplader

Isoleringsplader er en kompakt plade med isolerende egenskaber. Isoleringsplader kan bruges steder, hvor der ikke er plads til tykkere isoleringsmaterialer.

Hvilke typer isoleringsplader findes der

Man kan anvende hårde isoleringsplader til udvendig isolering på husfacader, som bagefter kan pudses, hvis der for eksempel ikke er plads til hulmursisolering. 

Isoleringsplader kan også anvendes til isolering under gulve, på lofter og steder, hvor der kan forekomme belastning af pladerne.

 

Hvilke materialer er isoleringsplader udført i

Isoleringsplader er udført i et ikke-brandbart materiale med en høj isoleringsevne. Det kan fx være opskummet silicium betrukket med alufolie, eller kompakt formpresset glasuld.
Man kan også anvende isoleringsplader af celleglas, som har en høj bæreevne og derfor kan bruges til tagflader eller facader.
Til isolering i vådrum findes der vandtætte isoleringsplader af gips.


Regler og love om isoleringsplader

Bygningsreglement 2015 har generelle krav til isolering i bilag 6: Beregning af bygningers energibehov, og i Kapitel 7: Energiforbrug.

SBi behandler isolering i SBi-anvisning 231: Fundering af mindre bygninger og SBi-anvisning 224: Fugt i bygninger. 

SBi-anvisning 214 Klimaskærmens lufttæthed. Denne anvisning indeholder eksempler på, hvordan en lufttæt klimaskærm etableres på basis af de metoder, der anvendes i dag.

 

Avanceret søgning