Elevatorer & intern transport

En elevator er en lukket kasse, også kaldet elevatorstolen, åben i den ene eller begge sider, der transporterer mennesker eller varer fra et niveau til et andet. Elevatorstolen kører vertikalt i en skakt med døre ud for etagerne.
Elevatorer benævnes ofte efter deres anvendelse: Personelevatorer, godselevatorer, bilelevatorer, småvare­elevatorer, køkkenelevatorer, hospitalselevatorer, båreelevatorer, sengeelevatorer og skibselevatorer.
Elevatorer er ofte drevet af elmotorer, som enten får trækkraft fra kabel- eller kontravægtssystemer.

 

Forskellige typer af elevatorer og interne transportsystemer

Elevatorer fås i mange varianter fx med tov, bælte eller hydrauliske ophængssystemer, så man kan vælge den elevatorløsning, der er plads til, og som imødekommer særlige transportbehov.

Fx er det vigtigt, at elevatorer i en boligblok ikke larmer for meget, og at kundeelevatorer er dimensioneret efter behovet. Der findes også elevatorer, der er særligt egnede til hospitaler, hvor der stilles særlige størrelses-, rengørings- og driftskrav.

Den første elevator i Danmark var installeret i Tuborgflasken i forbindelse med en udstilling på Rådhuspladsen i København i 1888.

 

Typer af elevatorer

Tovbårne elevatorer
Tovbårne elevatorer drives af elektromotorer og ståltove og anvendes til store løftehøjder, høje hastigheder og mange starter.

Hydrauliske elevatorer
Hydrauliske elevatorer hæves og sænkes ved hjælp af hydrauliske trykcylindre. De anvendes til kortere løft med langsommere hastighed (0,3 – 1,2 m/s), og med godsvægt fra 100 kg til 10 ton.

Tandstangselevatorer
Her sker løftebevægelsen via en tandstang med elektrisk drevet tandhjul. Denne type elevator anvendes som personløftere med arbejdsstandplads i forbindelse med montage-, reparations- og andet arbejde i højden, fx facaderenovering, vinduesudskiftning, samt hvor man af ergonomiske grunde har behov for at kunne regulere arbejdshøjden.

Kædeelevatorer
Kædeelevatorer anvendes til korntransport i siloanlæg.

 

Lifte

Lifte kan opdeles i følgende typer:

Mobile arbejdslifte, med forskydelig arbejdsplatform.
Elevatorlifte, lodretkørende, tandstangsdrevne lifte til persontransport. Løftehøjden er generelt begrænset til 20 m, max. 5 stop og belastninger op til 325 kg.

Platformlifte, til transport mellem to niveauer. Anvendes primært af kørestolsbrugere, gangbesværerede eller til varetransport

Trappelifte eller stolelifte, til både ligeløbs-, repose-, halv- og kvartsvingstrapper, beregnet til kørestolsbrugere, gangbesværede og varetransport.

Handicaplifte, en betegnelse, der anvendes om både elevatorlifte, platformlifte, kørestolslifte og trappelifte, personlifte og personløftere.

Godslifte, til transport af tungt gods mellem to niveauer.

Rampelifte, til anvendelse i forbindelse med omladning af gods på ramper ved pakhuse og lignende.

Læssebroer, specielt konstrueret til udligning af niveauforskelle mellem fast rampe og lastbil.

Løfteborde, elektrohydrauliske, til løftning og sænkning af gods ved ramper. Løftebordene er ofte udført som enkeltsaks- eller dobbeltsakskonstruktioner, afhængigt af krav til løftehøjde og platformlængde.
Personlifte og personløftere er det samme som platformlifte.

Sakselifte, opbygget at ét eller flere sæt saksearme, har stor løftehøjde, selv om den i sammenklappet tilstand er lav.

 

Rulletrapper, rullefortorve, rullebånd

Rulletrapper til persontransport, leveres med stigningsvinkler på 27,3°, 30° og 35°.

Rullefortove til persontransport, leveres med stigningsvinkler fra 0° til 12°.
Palletransportører, rulletransportører, båndtransportører og kædetransportører, til intern transport, lagring og palletering af produkter og varer.

Rulletrapper er trapper, hvis trin bevæger sig op- eller nedad med en hastighed, der normalt ligger mellem 0,5 og 0,75 m/s. Rulletrapper har bl.a. deres berettigelse der, hvor et stort antal mennesker skal transporteres fra etage til etage, og hvor elevatorer ikke er hensigtsmæssigt.

Et rullebånd består af et langt bånd, der trækkes rundt om en akseler. Når akslerne drejer bevæger rullebåndet sig frem og flytter bagage eller personer fra A til B eller rundt. En variant af rullebånd er rullefortov, som både kan transportere personer horisontalt og mellem etager. I modsætning til rulletrapper kan personer med lethed have større stykker bagage eller indkøbsvogne med sig på et rullebånd.

 

Lovgivning om elevatorer og interne transportsystemer

Elevatoranlæg skal ifølge BR 10 kapitel 8.8 Elevatorer, stk. 1 udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt (der henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af elevatorer m.v. samt om indretning af elevatorer m.v.

Opmærksomheden henledes på kap. 3, afsnit 3.2.2, stk. 6), og ifølge stk. 2 med naturlig ventilation eller mekanisk udsugning fra elevatorskakte. Også maskinrum skal ventileres.

Stk. 3: Elforbruget til elevatorer baseret på den forventede transport pr. døgn skal oplyses. Standby forbruget skal ligeledes oplyses. Forbruget skal kunne måles.

Det forventes at standbyforbruget og energiforbruget ved drift af elevatorer kommer til at indgå i energirammen efter 2015.

BR15, Kap. 3, afsnit 3.2.1. Adgangsforhold/Tilgængelighed, generelt, stk. 5: Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage).

BR15, Kap. 3, afsnit 3.2.2. Fælles adgangsveje, stk. 5: I bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst én elevator, der kan betjene hver etage, herunder eventuel udnyttet tagetage og kælder. Enfamiliehuse er undtaget fra bestemmelsen.

Stk. 6: I bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én elevator have størrelse og udføres som en type 2 elevator i overensstemmelse med DS/EN 81-70: Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer
– Særlige anvendelser for passager- og godselevatorer
– Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap.


Se SBi’s checkliste for elevatorer BR15.

Se også:

  • SBi-anvisning 225: Etablering af tagboliger.
  • SBi-anvisning 226: Tagboliger – byggeteknik (om forankring af elevatorer).
  • SBi-anvisning 258: Anvisning om Bygningsreglement 2015.
  • SBi-anvisning 237: Lydisolering mellem boliger - nybyggeri (om Elevatorer og affaldsskakte m.m.).
Avanceret søgning