Støj- og vibrationsdæmpning

Hvad er vibrationsdæmpning

Vibrationsdæmpning i form af svingningsdæmpere, isoleringsunderlag og vibrationsmåtter, anvendes i forbindelse med bygningsfundamenter og –installationer til at eliminere eller reducere støj eller dynamiske rystelser fra skinne- og vejtrafik, maskiner, pumper, kompressorer, instrumenter m.v.
En vibrationsdæmpning anbringes mellem emnet, der ønskes isoleret, og fundamentet eller den faste installation.

Typer af vibrationsdæmpning

Vibrationsdæmpning med gummi

Til fleksible installationer af varmt- og koldtvandsledninger, kølevandsledninger, rør og rørforbindelser og pumper anvendes vibrationsdæmpning i form af gummi-kompensatorer.

Vibrationsdæmpning med måtter og plader

Til beskyttelse mod støj og dynamiske rystelser fra fx skinne- og vejtrafik anvendes vibrationsdæmpning i form af lyd- og vibrationsmåtter og lydabsorberende og støjdæmpende plader.

Støj- og svingningsdæmpnende elementer

Til eliminering eller dæmpning af støj og svingninger fra maskiner, pumper, kompressorer, instrumenter m.v. anvendes vibrationsdæmpning i form af støj- og svingningsdæmpende elementer af gummi/metal.

Vibrationsdæmpning med svingningsdæmpere

Til beskyttelse af rystelsesomtålelige anlæg anvendes vibrationsdæmpning i form af svingningsdæmpere opbygget af oprullede stålkabler.


Støjregulering og støjdæmpning

Korrekt lydisolering er afgørende for en bygnings brugsmæssige komfort, hvad enten det drejer sig om overholdelse af lov- eller bygherrekrav eller om anbefalinger om kravværdier i forbindelse med bygherrerådgivning.

For at opnå tilstrækkelig lydisolation er det nødvendigt, at der ved projektering lægges stor vægt på valg og vurdering af:

  • Materialer
  • Materialetykkelser
  • Samlingsdetaljer
  • Flankerende konstruktioner


Støjdæmpning skal reducere efterklangen

Støjregulering/støjdæmpning har til formål at reducere efterklangstiden i et lokale. Såfremt lydrefleksionen i fx et arbejdsrum ikke dæmpes tilstrækkeligt, medfører det en generel stigning i støjniveauet, ligesom en given støjkilde vil virke generende for personer, der befinder sig endog meget langt fra denne. Støjdæmpning har til formål at forebygge høreskader og øge kvaliteten af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

I mange kontorer, kantiner og produktioner absorberer loft og vægge ikke lyden effektivt, hvilket skaber et slags ”lydspejl”, hvor disse lydbølger bevæger sig tilbage mod personerne i det pågældende lokale. Det er ofte grunden til at et rum opfattes som værende støjende.


Støjdæmpning og støjmålinger

Støjproblemerne afdækkes ved støjmålinger og analyser ved hjælp af måleudstyr til måling af b.la. lydisolation, trinlydniveau, efterklangstid og taleforståelighed.

Støjmålinger foretages på fx maskineri, kildestyrke- og lydeffektmålinger, støjbelastning, støjkortlægning, målinger af intern støj og måling af vejtrafikstøj såvel ude som inde.


Lovgivning om vibrationsdæmpning og støj

Kravene vedrørende rystelser / dæmpning af vibrationer samt støj er beskrevet i Bygningsreglementet BR-15: 8.1 Generelt, stk. 1: Installationer skal udføres, så de ikke er til fare for personer eller medfører skader på bygningen. Generende rystelser må ikke overføres til bygningen.
6.4 Akustisk indeklima: Bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold. 6.4.2 Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning, stk. 1: Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning og deres installationer skal udformes, så de, som opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra rum i tilgrænsende bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens installationer samt fra nærliggende veje og jernbaner.
SBi-anvisning 258 anvisning om BR15-bygningsreglementet 2016.

Avanceret søgning