Vedvarende energi – Byggeprodukter for professionelle

Hvad er vedvarende energi

Vedvarende energi er den energi man kan udvinde fra vedvarende energiformer – primært solen – der har ubegrænsede reserver.

 

Forskellige typer af vedvarende energi

Langt de fleste af de vedvarende energiformer stammer mere eller mindre direkte fra solen: Solenergi, vindenergi, bølgeenergi, vandkraft, jordvarme og bioenergi. Bioenergi er alle de energiformer, der fremstilles ud fra biomasseressourcerne fx halm og biogas, affald. Der er uenighed om, hvorvidt man kan betragte geotermisk energi fra fx geysere som en vedvarende energikilde, da en geyser med tiden vil afkøles.
I modsætning til vedvarende energiformer, vil de fossile brændstoffer (fx kul og olie) gendannes så langsomt, at denne gendannelse slet ikke kan følge med forbrugsbehovet. Derudover adskiller de fossile brændstoffer sig fra de vedvarende energikilder ved ikke at være CO2-neutrale.


Solceller - Den danske udnyttelse af solceller er i høj grad knyttet til bygningsintegrerede løsninger. Det samlede potentiale for dansk solcellestrøm er på imellem 4 og 6 tWh om året. Det er ca. 15 % af det samlede årlige forbrug på ca. 33 tWh. Også på solvarmeområdet er potentialet stort, selvom solvarme og solceller skal bruge de samme arealer.


Jordvarme - Det er blevet mere og mere interessant for den private boligejer at etablere jordvarmeanlæg i haven. Anlægget består af en slange og en pumpe. Slangen er fyldt med en slags kølevæske som transporterer varmen i de øverste jordlag ind til et pumpeanlæg, hvor kølervæsken kan afgive varmen fra jorden. Anlægget kan producere ca. 3 gange mere varme end den strøm, det kræver til at drive pumpen.


Vindmøller - Et moderne vindkraftanlæg omdanner vindenergi til mekanisk arbejde og derefter omdanner en generator denne energi til elektricitet. Vindmøller bruges primært til at fremstille elektricitet. Der findes mange mindre vindmøllemodeller til taget på den private bolig. Et blæsende sted kan en minivindmølle give et udbytte på op til 700 kilowatt-timer (kWh).

 

Lovgivning omkring vedvarende energi

Med indførslen af bygningsklasse 2020 er der væsentlige ændringer i bygningsreglementets kapitel 1, 6, 7 og 8 samt bilag 6. I forhold til vedvarende energi præciserer bygningsklasse 2020, at fælles anlæg for vedvarende energi (VE anlæg), der opstilles i forbindelse med etableringen af bebyggelsen, kan indregnes i bygningens energiramme. Ændringerne i kapitel 6 og 8 henviser til bestemmelserne i kapitel 7.

Avanceret søgning