Etageadskillelser & -dæk

 

En bærende konstruktion

Et dæk er en bærende konstruktion, der adskiller to niveauer. Niveauerne kan være terrændæk, etagedæk eller krybekælderdæk. Etageadskillelse er betegnelse for hele adskillelsen – det vil sige den bærende konstruktion (dækket) og gulv og loft.

 

Materialer til etageadskillelse og dæk

Et etagedæk kan bestå af træbjælker af limtræ eller massive træbjælker, eller det kan bestå af jernbjælker eller dækskiver af armeret beton.

Etagedæk af armeret beton kan enten støbes som massive plader på stedet, eller de kan monteres som større eller mindre præfabrikerede betonelementer. Uanset materialet bærer etagedækket et loft og et gulv. 

I en etageadskillelse indgår også typisk isolering – både varmeisolering, fugtisolering, brandisolering og lydisolering.

 

Efterisolering af etage­adskillelse

I mange ældre etageejendomme kan der være behov for, at man efterisolerer etageadskillelsen. Med efterisolering af etageadskillelsen kan man både mindske varmetabet, udbedre evt. fodkulde og opnå en bedre lydisolering i etageadskillelsen.

Isoleringen mellem bjælkerne i etageadskillelsen skal også brandteknisk være i orden med den rette isolering. Er der tale om et svømmende gulv, kan man evt. efterisolere med gulvrenoveringsplader.

Når der er tale om de lette etageadskillelser kan trinlyd fra gulvet på etagen ovenover være et problem. Hvor meget trinlyden generer, afhænger bl.a. af, hvilken gulvbelægning og loftbelægning, der er brugt i etageadskillelsen, og om der er lydbroer. En lydbro er en fast forbindelse i konstruktion, så lyden kan forplante sig fra gulvet ovenover igennem etageadskillelsen. Der findes lydabsorberende materialer til at isolere et evt. hulrum i etageadskillelsen.

 

Lovgivning og regler om etageadskillelse og etagedæk

De bærende konstruktioners brand­modstands­evne, BR15 kapitel 5.3 har sammen med opdeling af bygningen i brandmæssige enheder, jf. kapitel 5.1.1, stk. 1, betydning for brandsikkerheden for bygningens brugere og redningsberedskabet.

I SBi-anvisning 226: Tagboliger - byggeteknik – 2.5 Etageadskillelse, gennemgås de enkelte bygningsdele: klimaskærmen, tagkonstruktionen, bygningens funktion samt indeklima og installationer med særligt fokus på konstruktion, brand, lyd og adgangsforhold.

 

Om lydforhold:

SBi-anvisning 237, Lydisolering mellem boliger - nybyggeri, SBi-anvisning 243, Lydisolering mellem boliger - eksisterende byggeri, SBi-anvisning 244, Lydisolering af klimaskærmen og SBi-anvisning 245, Lydisolering i bygninger - teori og vurdering. Her beskrives byggetekniske løsninger til opfyldelse af krav til lydisolering af boligadskillende vægge og etagedæk i henhold til Bygningsreglement 2015.

Ved fastlæggelse af belastninger anvendes Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner.

 

Avanceret søgning