Regnvandshåndtering

Om regnvandshåndtering

Med regnvands­håndtering menes de forskellige metoder og byggeelementer, som man kan anvende til at lede regnvand væk fra sin konstruktion og enten ned i jorden eller videre ud i kloakken.


Typer af regnvands­håndtering

Faskiner er underjordiske rum eller beholdere med fx sten, hvor regnvand fra fx tage kan løbe hen og sive ned i undergrunden.
Græsarmering er græs, som er sået i en belægning, hvor der er plads til græsset vokser en smule forsænket gennem huller eller fuger i plastbakker eller sten. Det er vigtigt at stenene eller plasten går højere op end jorden græsset står i, så der fx kan køre biler hen over græsset, uden det tager skade. Ved korrekt installering kan hjælpe med vand afledning.


En anden type håndtering af regn er regnvandsbrønde, som opsamler regnvand fra tag under jorden. Grønne tage kan anvendes på tage med lav eller ingen taghældning, og består af et jordlag med beplantning – fx græs eller stenurt, som giver lavere plantehøjde, så huset ikke hele tiden skal slås. Der sker en opsugning og langsom afgivelse af regnvand gennem tagrender og fordampning med et grønt tag.

 

Hvilke materialer kan anvendes til at håndtere regnvand med?

Plast er et materiale, som bliver brugt i rig udstrækning til eksempelvis faskiner, græsarmering og regnvandsbrønde. Faskiner kan også være af jern eller stål.

 

Hvad er et forsinkelsesbassin?

Et forsinkelsesbassin er et bassin, som bygges i forbindelse med store regnvandsafledninger. Forsinkelsesbassiner kan udformes som lukkede eller åbne bassiner.
Formålet er at forsinke regnvandet, således at man enten leder en mindre vandmængde ud i recipienten eller til de bagvedliggende ledningssystemer, eller at man får mulighed for at fortsætte med en mindre ledningsdimension. Derved opnås en udjævning af belastningsvariationer på ledningsnet og recipienter.

 

Lovgivning og regler omkring håndtering af regnvand

Bygningsreglement 2010 (BR10) 8.4 Vand- og afløbsinstallationer sætter nogle overordnede krav til afløbsinstallationer.

Man finder også gode input i SBi-anvisning 185 Afløbsinstallationer og BYG-ERFA bladet; Nedsivning af regnvand i faskiner.

LAR i Danmark er en hjemmeside, hvor Teknologisk Institut forsøger at samle og præsentere al tilgængelig viden om lokal anvendelse/afledning af regnvand i Danmark. Klik her

Avanceret søgning