Renovering & vedligeholdelse

Når bygningsdele er så nedslidte, at reparation og vedligeholdelse ikke længere kan betale sig, er det tid til at renovere eller udskifte eller foretage en gennemgribende istandsættelse. Typiske bygningsdele, der udskiftes på grund af nedslidning, er fx tag, vinduer, facade, badeværelse og kælder.

Typer af bygningsrenovering

Alle bygningsdele kan renoveres. Der er mange gode grunde til at sætte en renovering af en bygning i gang. Måske er bygningen ikke blevet vedligeholdt ordentligt, og efterslæbet har med tiden skabt behov for en større renovering. Det kan også være man ønsker at energiforbedre eller forskønne sin ejendom. Bygninger der er renoveret beholder værdien bedre.

 

Hvordan udføres en bygningsrenovering?

Hvis man skal i gang med at renovere, kan det være en stor økonomisk og praktisk fordel at få renoveret flere ting på én gang. Skal der eksempelvis skiftes tag på ejendommen, kan det være en god idé at overveje at etablere beboelse i loftsrummet samtidigt.

Også energirenoveringer skal tages med i overvejelserne. I nogle tilfælde er det endda blevet lovpligtigt at energirenovere i forbindelse med renovering. Større ændringer af en bygning kan kræve professionelle beregninger af fx bæreevne og evt. af hvordan den pågældende konstruktion/bygningsdel kan forstærkes.

Hvis boligens udseende bliver ændret væsentligt af renoveringen, eller der ændres på boligens etageareal, skal man ofte indhente tilladelse til renoveringen hos kommunen. Alle renoveringsprojekter skal følge de regler, der er i bygningsreglementet.

 

Lovgivning og regler om renovering og vedligeholdelse

Renoveringen skal bl.a. opfylde kravene i bygningsreglementet til energiforbrug, isolering, højder og afstand til skel, flugtveje, brandsikkerhed, krav til konstruktioner og materialer, indeklima og ventilation.

Se også BR15, Bilag 5 Beregning af bygningers energibehov, 4.5 Fugt og holdbarhed, 6.3 Luftkvalitet, 7. Energiforbrug, renoveringsklasser m.v.

Byfornyelse

Ved byfornyelse forstås målbevidste tiltag til en styring af arealanvendelsen i allerede bebyggede områder ved at fastlægge rammerne for forandringer (forbedringer) i anvendelsen, herunder behovene for fjernelse af bebyggelse og ombygning af bebyggelse.

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer
Den gældende byfornyelseslov giver mulighed for at yde støtte til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder i forbindelse med istandsættelse/ modernisering af ejendomme, der er væsentligt nedslidte.

Avanceret søgning