Rådgivning og analyse

Rådgivning og analyse inden for byggeriet

Rådgivning omfatter alle de tjenesteydelser, som en bygherre er afhængig af i forbindelse med opførelsen af et bygningsværk. De omfatter økonomisk rådgivning, teknisk rådgivning, juridisk rådgivning samt decideret projektering, byggestyring og tilsyn med byggeopgavens realisering.

Til hovedgruppen hører også leverandører af soft- og hardware til udførelse af projektering, visualisering og byggestyring, herunder kalkulation, beskrivelser, lovstof, projektstyring og meget mere.

Analyser tjener til at klarlægge grundlæggende fysiske og akustiske forhold af afgørende betydning for planlægningen af en byggeopgave.
Rådgivningsopgaver og analyser udføres af arkitekter, ingeniører, økonomer, jurister, advokater, bygningskonstruktører, bygherrerådgivere, entreprenører, byggefirmaer og projektudviklere.


Emner i forbindelse med rådgivning og analyse

Økonomisk rådgivning: Opstilling af de økonomiske rammer omkring et byggeprojekt i form af overslag, byggeregnskab, finansieringsmodel og driftsregnskab.

Teknisk Rådgivning: Opstilling af beslutningsmodeller og konsekvensmodeller som beslutningsgrundlag for valg af projekttype.

Juridisk rådgivning: Opstilling af konsekvensmodeller som beslutningsgrundlag for valg af projektform og projekttype.

Projektering: Opstilling af byggeprogram, etablering af skitseforslag, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt (myndighedsprojekt) hovedprojekt, indhentning af tilbud (overslag, underhåndsbud og tilbud), udbud, offentlig licitation, begrænset licitation, totalentreprise, storentreprise, hovedentreprise og fagentreprise samt partnering.

Byggestyring, tilsyn og kvalitetssikring: Praktisk tilrettelæggelse af arbejdsprogrammer, byggepladsetablering og -drift samt opsyn og kontrol af aftalte arbejdsydelser og leverancer. Kvalitetssikring er foranstaltninger, som skal sikre at ydelser og produkter er i overensstemmelse med de krav, som kvalitetssikringen fastlægger, og som modvirker svigt, sjusk og forkert brug af viden indenfor produktfremstillingen.

Lean Construction er en model for styring af byggeproduktion, som går ud på at skabe størst mulig værdi for bygherre og forbruger, og at reducere spildet i udførelsesfasen.

Analyser: Analyser i forbindelse med byggeri omfatter jordbundsanalyser, grundvandsanalyser, statiske analyser, forureningsanalyser, indeklimaanalyser, radonanalyser, støjmålinger, akustiske analyser og analyser af belysningsforhold.


Lovgivning, regler, retningslinjer

AB 18 og ABT 18: AB 18 og ABT 18 er aftaledokumenter, som er vedtaget af byggeriets parter og øvrige implicerede til generel anvendelse. AB reglerne anvendes i langt de fleste professionelle byggesager, og indeholder regler om bygherrens og entreprenørens rettigheder og pligter. 

Avanceret søgning