Miljøbevaring & -retablering

Hvad er miljøbevaring & -retablering?

Miljøbevaring og –retabalering er tjenesteydelser til afhjælpning og udbedring af forurening af det fysiske miljø.


Forurening
Forurening som følge af industrielt spild, nedgravet affald, henkastede kemikalier, udslip fra nedgravede tanke mv. problem for både amter, kommuner, bygherrer og for befolkningen, fx:

  • Indeklimaproblemer forårsaget af byggeri på forurenet jord (indsivning af giftige gasser og dampe fra jord til bygning).
  • Arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med grave- og kloakarbejder mv. i forurenet jord.
  • Forurenet drikkevand som følge af spildevand, nedsivning fra industrigrunde og lossepladser til grund¬vands¬magasiner.
  • Vanskeliggjort og fordyret byggeri.

 

Jordrensning
Totalløsninger omfattende opgravning, rensning, mellem- og slutdeponering af jord fra forurenede grunde.

Orienterende undersøgelser, laboratorieanalyser, detailundersøgelser, dimensionering og projektudførelse af geotekniske aspekter.

Jordforurenet med miljøskadelige stoffer mellemdeponeres og behandles med lav- og højteknologiske metoder. Fx af olie og benzin, organiske opløsningsmidler, tjære og tjæreprodukter, opløsningsmidler af klorerede kulbrinter og andre kemikalier.

Ydelserne omfatter:

  • Behandling og deponering af materialer fra forurenede grunde.
  • Opgravning og transportering af de forurenede materialer til behandling og/eller deponi.
  • Vurdering af de økonomiske og miljømæssige aspekter i valg af behandlingsmetode, behandlingssted – centralt og/eller on-site.
  • Bortskaffelse af affald.
  • Koordination af miljøproblemer over for myndighederne.

 

Miljøbevaring, -retablering og - metoder

Metoder:
Biologisk rensning
Olie- og kemikalieforurenet jord behandles biologisk ved brug af naturlige bakterier, ved iltning og ved tilsætning af næringsvæsker m.m.
Den rensede jord er herefter mere aktiv og indholdet af olie og kemikalier er bragt ned til et niveau, der svarer til de forekomster, der normalt findes i naturen.

Termisk behandling
Bearbejdning og rensning af jord forurenet med tunge kulbrinter, bl.a. tjære, smøreolie mv. samt cyanider.
Jorden mellemdeponeres og forbehandles på anlæg og renses, termisk eller ved ekstraktion.

Rensning on-site
Lossepladsforsegling og vandstandende membraner.

 

Hvordan udføres miljøbevaring og -retablering?

Det er afgørende, at konstaterede jordforureninger straks kortlægges, så en afværgeforanstaltning kan iværksættes for at begrænse.

Know-how
Miljøbevaring og -retablering bør varetages af ingeniører, kemikere, biologer, geologer, miljøteknikere etc. med ekspertise inden for prøvetagning, måleteknik, samarbejde og håndtering af de nævnte arbejdsopgaver.

 

Lovgivning og regler omkring miljøbevaring og -retablering

Jordforureningsloven... hent
og se evt. også Planloven... hent

Avanceret søgning