Affaldsskakte

En affaldsskakt (nedfaldsskakt, nedstyrtningsskakt, skaktrør mv.) er et lodret rør i beton eller rustfrit stål, der anvendes i etageejendomme til nedkastning af husholdningsaffald fra lejlighederne. Affaldsskakten kan benyttes fra opgangen eller fra altangangen, og affaldet opsamles i dertil indrettede skarnbokse i kælderen, hvorfra det bortskaffes af dagrenovationen.

 

Typer af affaldsskakte

Affaldsskakte er typisk indvendige runde rør, placeret i eller ved trappepartierne i etageejendomme. Affaldsskakte er sammensat af flere, som regel etagehøje skaktelementer, der stables og samles med klæbemasse eller –mørtel. Der findes også eksterne affaldsskakte, der er opført fri af bygningen, men tilgængelige fra denne.

 

Affaldscontainere

Underjordiske affaldscontainere til affaldsselskaber, boligselskaber, vognmænd og arkitekter. Underground system, der tilgodeser både økonomi, hygiejne, vægtkomprimering, sikkerhed, miljø og betjening. Systemet  kan bestå af 4 basis-elementer – en betonbrønd, en indkastsøjle, et sikkerhedshegn og en platform med opsamlingsenhed.

 

Affaldsskakte 

- hvilke materialer består de af

Skaktelementer består oftest af beton eller rustfrit stål, med låger og indkast af støbt aluminium eller rustfrit stål.

 

Lovgivning og regler om affaldsskakte eller nedfaldsskakte

I Bygnings­reglement 2015 (BR 15) er der overordnede krav til renovations­anlæg herunder affaldsskakte i Kapitel 8.7 Renovationsanlæg. Det er et krav i bygningsreglementet, at der skal indrettes affaldsskakte ved nyt beboelsesbyggeri med tre etager og derover over terræn for hver opgang.

Affaldsskakte skal ventileres med et udsugningsanlæg, kombineret med åbninger til det fri i skarnboksene. Indkastningslåger skal være af ubrændbart materiale og må ikke anbringes i beboelseslejligheden. Der er desuden en række brandtekniske krav i forbindelse med affaldsskakte, da de i værste fald kan fungere som ventilation til en brand.

 

Avanceret søgning